LLT ticības apliecība

Latvijas Lūgšanu tīkla kalpošana ir balstīta uz Dieva Vārdu - Bībeles patiesību, lai kalpotu Trīsvienīgajam Dievam - Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

 • Mēs ticam vienam mūžīgam Dievam, kurš atklājies trīs Personās – Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā.
 • Mēs ticam Dievam Tēvam kā visa redzamā un neredzamā Radītājam.
 • Mēs ticam Jēzum Kristum – Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, īstenam cilvēkam un īstenam Dievam, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis jaunavai Marijai, krustā sists, aprakts, uzcelts no mirušajiem un uzņemts Debesīs, kur sēž pie Tēva labās rokas godībā.
 • Mēs ticam Svētajam Garam kā Personai, kas ar Tēvu un Dēlu vienlīdz pielūdzams un godināms.
 • Mēs ticam, ka visi cilvēki ir grēkojuši un pazaudējuši dievišķo godību, bet Dievs vēlas, lai visi atgrieztos no grēkiem un saņemtu grēku piedošanu.
 • Mēs ticam, ka Dievs sūtīja savu Dēlu, lai izglābtu grēkam pakļauto cilvēci no grēka varas. Mēs ticam, ka grēku nožēlošana un to atstāšana caur Jēzus Kristus upuri atnes cilvēkam garīgu atdzimšanu un attaisnošanu Dieva priekšā, ka Kristus asinis nomazgā cilvēku no visiem grēkiem, atbrīvo un dziedina.
 • Mēs ticam, ka grēku piedošanu, garīgu atdzimšanu un taisnošanu cilvēks saņem vienīgi ticībā Kristus grēku izpirkšanas upurim mūsu labā un vienīgi no Dieva žēlastības, nevis labo darbu vai cilvēcisko nopelnu dēļ.
 • Mēs ticam, ka Kristus pavēle ikvienam garīgi atdzimušam kristietim ir tikt kristītam ūdenī Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.
 • Mēs ticam, ka garīgai atdzimšanai seko svētdzīve, ticot Jēzus Kristus izlietajām asinīm, Dieva Vārdam un Svētajam Garam. Svētdzīve ir kristiešu dzīves standarts.
 • Mēs ticam, ka visi garīgi atdzimušie ir Kristus Miesas – Viņa mūžīgās, universālās un vispārējās Draudzes locekļi. Tāpat ticam, ka katram Dieva bērnam nepieciešams būt piederīgam arī kādai vietējai draudzei.
 • Mēs ticam, ka Bībele ir Svētā Gara inspirēts nekļūdīgs Dieva Vārds – augstākā autoritāte ticības un morāles jautājumos.
 • Mēs ticam, ka Svētais Vakarēdiens ir Kristus pavēle, kurā ticīgie savienojas ar Kristu Viņa miesā un asinīs. Vakarēdienā Kristus Draudze piemin Kristus nāvi un grēku izpirkšanas upuri cilvēces labā.
 • Mēs ticam, ka kristība Svētajā Garā ir īpašs garīgs piedzīvojums, kas seko garīgai jaunpiedzimšanai. Tā ir garīga spēka saņemšana kalpošanai, lai stiprinātu Kristus Draudzi Evaņģēlija pasludināšanas darbā.
 • Mēs ticam, ka runāšana nepazīstamās valodās (mēlēs), kā Dieva Gars dod izrunāt, ir pirmā pazīme kristībai Svētajā Garā.
 • Mēs ticam, ka katra kristieša personībā un dzīvesveidā jāparādās Svētā Gara auglim – mīlestībai, priekam, mieram, pacietībai, laipnībai, labprātībai, uzticamībai, lēnprātībai, atturībai.
 • Mēs ticam, ka, tāpat kā Jēzus Kristus un apustuļu laikā, arī šodien darbojas visas Bībelē minētās Svētā Gara dāvanas, kas dotas kalpošanai un Kristus Miesas stiprināšanai.
 • Mēs ticam, ka Kristus Draudzes pamatuzdevums ir piepildīt Kristus Lielo pavēli – iet un darīt par Kristus mācekļiem visas tautas un ikvienu cilvēku, tos kristījot Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, mācot tiem sekot visam, ko Dievs pavēlējis.
 • Mēs ticam, ka Evaņģēlija pasludināšanu Dievs apstiprina ar pārdabiskām zīmēm un brīnumiem. Mēs ticam, ka dievišķā dziedināšana caur Kristus izlietajām asinīm un grēka izpirkšanas upuri ir pieejama visiem Dieva bērniem.
 • Mēs ticam, ka laiku beigās Kristus nāks uz šīs zemes otrreiz, lai uzceltu Savu Valstību. Viņa atnākšanu redzēs visi.
 • Mēs ticam, ka, tāpat kā Kristus ir uzcelts no mirušajiem, laiku beigās augšāmcelsies visi cilvēki, kas jebkad dzīvojuši pasaulē – tie, kas pieder Kristum, saņemt mūžīgo dzīvi Debesīs kopā ar Dievu, bet tie, kas neatzīst un nepaklausa Evaņģēlijam – mūžīgu pazudināšanu ellē kopā ar sātanu un viņa eņģeļiem.
 • Mēs ticam, ka Dievs radīs jaunas debesis un jaunu zemi, kur mājos Taisnība un Dievs būs viss visā.